About Us

There has been a local historical society in Penderyn since 1958. Following a short period without a Historical Society the current Penderyn Community Historical society was successfully launched early in 2011 and currently has a membership of over fifty. We meet at the local Community Centre and our annual programme of events has something for everyone. Meetings usually addressed by local speakers are fun informative and entertaining and generally conclude with a question and answer session where tea/coffee and biscuits are served. The society also arranges excursions, social evenings and summer barbecues.

We meet every third Wednesday of the month at 7 pm (except Aug & Dec) and everyone is welcome.
Entry fee is £2.00 per person on the night or £10 per person for annual membership.

Click on the "About Us Menu" options on the right of this page for more information.

Mae Cymdeithas Hanes wedi bod ym Mhenderyn ers 1958. Ar ôl cyfnod byr heb Gymdeithas Hanes cychwynwyd y Gymdeithas Hanes Gymunedol presennol yn gynnar yn 2011 ac ar hyn o bryd mae rhif yr aelodaeth dros yr hanner cant. Yr ydym yn cwrdd yn y Ganolfan Gymunedol ac mae ein rhaglen flynyddol yn eang a chynhwysfawr. Fel arfer, mae siaradwyr lleol yn annerch ein cyfarfodydd diddorol, hwylus ac addysgol ac maent yn dod i ben gyda sesiynnau o holi ac ateb ynghyd a chwpaned o de neu choffi a bisgedi. Yn ogystal, mae’r gymdeithas yn trefnu teithiau cerdded/coets, nosweithiau cymdeithasol/llawen a barbaciwiau haf.
Yr ydym yn cwrdd gyda’n gilydd ar y drydedd Nos Fercher yn fisol am saith yr hwyr (heblaw misoedd Awst a Rhagfyr) ac mae croeso cynnes i bawb.
Pris mynediad yw dwybunt yr unigolyn wrth y drws, neu cheir aelodaeth flynyddol am ddegpunt yr un.

Undefined